Select Page

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 8/2559

ตามประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ภาควิชารังสีเทคนิค และภาควิชากายภาพบำบัด ครั้งที่ 8/2559 ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นลงแล้ว...