ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬาฟุตบอล เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ 5 รับตรงอิสระ