รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา (ทุนทั่วไป) ประจาปีการศึกษา 2562
จำนวน 3 ทุน ทุนละ 10,000 บาท

(เฉพาะนักศึกษาโครงการปกติ ได้แก่  : นักศึกษาหลักสูตรเทคนิคแพทย์, นักศึกษาหลักสูตรกายภาพบำบัด
และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (วท.บ.)
โดยสามารถสมัครได้ทุกชั้นปี
สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 ตุลาคม 2562

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

>>> ประกาศรับสมัครทุนส่งเสริมการศึกษา (ทุนทั่วไป) ประจาปีการศึกษา 2562ประจำปีการศึกษา 2562 <<<