รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา (ทุนทั่วไป) ประจาปีการศึกษา 2562

รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา (ทุนทั่วไป) ประจาปีการศึกษา 2562

รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา (ทุนทั่วไป) ประจาปีการศึกษา 2562 จำนวน 3 ทุน ทุนละ 10,000 บาท (เฉพาะนักศึกษาโครงการปกติ ได้แก่  : นักศึกษาหลักสูตรเทคนิคแพทย์, นักศึกษาหลักสูตรกายภาพบำบัด และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (วท.บ.)...