ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร จพสท. และ Science & Technology Asia

ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ กลุ่มสุขศาสตร์ ประจำปี 2563 ตามไฟล์ลิงค์นี้