ฝ่ายวิชาการ คณะสหเวชศาสตร์ “เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนสนับสนุนการเขียนตำราและการจัดทำสื่อการสอน ประจำปีงบประมาณ 2563” สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือ Download ใบสมัคร ได้ แบบฟอร์มใบสมัครทุนตำราและสื่อการสอนปี2563

ทั้งนี้หากประสงค์จะสมัครสามารถส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังงานวิชาการและวิจัย
ภายในวันที่ 20 กันยายน 2562