การเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต ปีการศึกษา 2561 ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต ดังนี้