กำหนดการ

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และแนะแนวการศึกษาต่อ/การประกอบอาชีพ 

วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561

ณ ห้องบรรยาย  248 และ 251  ชั้น 2  อาคารปิยชาติส่วนขยาย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

————————————

 

วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 ห้องบรรยาย 248  ชั้น 2  อาคารปิยชาติส่วนขยาย 

 เวลา 08.30 – 09.00 น.              ลงทะเบียน

เวลา 09.00 – 09.05 น.              กล่าวรายงาน  โดย  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษา คณะสหเวชศาสตร์

เวลา 09.05 – 09.15 น.             กล่าวเปิดงาน  โดย  ท่านคณบดีคณะสหเวชศาสตร์

เวลา 09.15 – 10.15 น.             อภิปรายเรื่อง  “แนวคิดในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ”  โดย      ท่านคณบดีคณะสหเวชศาสตร์

เวลา 10.15 – 11.15 น.             ประชาสัมพันธ์และแนะแนวหลักสูตร คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล โดย      อาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลา 11.15 – 11.30 น.             รับประทานอาหารว่าง

เวลา 11.30 – 12.30 น.             บรรยายเรื่อง  “การเขียน Resume ในการสมัครงาน” โดย      บริษัท Jobtopgun จำกัด

เวลา 12.30 – 13.30 น.             รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.30 – 15.00 น.            อภิปรายเรื่อง  “การแนะแนวการศึกษาต่อ/การประกอบอาชีพ ในหัวข้อ “ประสบการณ์ในการทำงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง”

                                              โดย      ตัวแทนศิษย์เก่าภาควิชาเทคนิคการแพทย์    (ห้องบรรยาย 217)

ตัวแทนศิษย์เก่าภาควิชากายภาพบำบัด      (ห้องบรรยาย 218)

เวลา 15.00 – 15.15 น.            รับประทานอาหารว่าง

เวลา 15.15 – 15.30 น.           คณาจารย์ให้โอวาทแก่นักศึกษา (ห้อง 248)

                                             โดย      หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์หรือผู้แทน

หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัดหรือผู้แทน

เวลา 15.30 – 15.40 น.          วีดีทัศน์ เรื่อง  “จากวันนั้น….ถึงวันนี้”

เวลา 15.40 – 16.00 น.           ความประทับใจกับการเรียนในคณะสหเวชศาสตร์โดย      ตัวแทนนักศึกษาที่จบการศึกษา(ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ภาควิชากายภาพบำบัด)

เวลา 16.00 – 16.30 น.           พิธีผูกข้อมือ

——————————————————————————————————————————————————————————————

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ห้องบรรยาย 251  ชั้น 2  อาคารปิยชาติส่วนขยาย 

 

เวลา 08.30 – 09.00 น.              ลงทะเบียน

เวลา 09.00 – 09.05 น.              กล่าวรายงาน  โดย  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษา คณะสหเวชศาสตร์

เวลา 09.05 – 09.15 น.             กล่าวเปิดงาน  โดย  ท่านคณบดีคณะสหเวชศาสตร์

เวลา 09.15 – 10.15 น.             อภิปรายเรื่อง  “แนวคิดในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ” โดย      ท่านคณบดีคณะสหเวชศาสตร์

เวลา 10.15 – 11.15 น.             ประชาสัมพันธ์และแนะแนวหลักสูตร คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

โดย      อาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลา 11.15 – 11.30 น.             รับประทานอาหารว่าง

เวลา 11.30 – 12.30 น.             บรรยายเรื่อง  “การเขียน Resume ในการสมัครงาน” โดย      บริษัท Jobtopgun จำกัด

เวลา 12.30 – 13.30 น.             รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.30 – 15.00 น.            อภิปรายเรื่อง  “การแนะแนวการศึกษาต่อ/การประกอบอาชีพ” ในหัวข้อ “ประสบการณ์ในการทำงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง”

                                             โดย      ตัวแทนศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ

เวลา 15.00 – 15.15 น.            รับประทานอาหารว่าง

เวลา 15.15 – 15.30 น.            คณาจารย์ให้โอวาทแก่นักศึกษา โดย      หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯหรือผู้แทน

เวลา 15.30 – 15.40 น.             วีดีทัศน์ เรื่อง  “จากวันนั้น….ถึงวันนี้”

เวลา 15.40 – 16.00 น.             ความประทับใจกับการเรียนในคณะสหเวชศาสตร์ โดย      ตัวแทนนักศึกษาที่จบการศึกษา (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ)

เวลา 16.00 – 16.30 น.           พิธีผูกข้อมือ