นางวลัยพร กลับใจ

รักษาการในำแหน่งหัวหน้างานวิชาการและวิจัย

  • ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
  • โทรศัพท์ 7232   
  • E-mail : walaiporn.k@allied.tu.ac.th
  • ขอบเขตงาน : ผู้ประสานงานภาควิชากายภาพบำบัด, งานขอตำแหน่งทางวิชาการ, ทุนศึกษาต่อภายใน/ภายนอกต่างประเทศ (อาจารย์), ทุนระดับปริญญาเอก (นักศึกษา)