คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ

รศ.ดร.กำพล รุจิวิชชญ์

ที่ปรึกษา

ดร.น้ำฝน มหาทรัพย์

ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผุสดี โตบันลือภพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผุสดี โตบันลือภพ

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เทียนทอง

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เทียนทอง

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก ภู่ทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก ภู่ทอง

กรรมการ

อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ ฟองสุภา

อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ ฟองสุภา

กรรมการ

อาจารย์ ดร.จีระพงษ์ ทะนงศักดิ์ศรีกุล

อาจารย์ ดร.จีระพงษ์ ทะนงศักดิ์ศรีกุล

กรรมการ

อาจารย์ศศิภา บูรณพันธฤกษ์

อาจารย์ศศิภา บูรณพันธฤกษ์

กรรมการ

อ.ธนวัฒน์ กิจสุขสันต์

อ.ธนวัฒน์ กิจสุขสันต์

กรรมการ

อ. ภาคย์ พันธุมะบำรุง

อ. ภาคย์ พันธุมะบำรุง

กรรมการ

นางวลัยพร กลับใจ

นางวลัยพร กลับใจ

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวเพ็ญจันทร์ บัวชาว

นางสาวเพ็ญจันทร์ บัวชาว

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวลัดดา นิลวรรณ

นางสาวลัดดา นิลวรรณ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ