นักศึกษากายภาพบำบัดและเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วยคณาจารย์ ได้ออกหน่วยบริการวิชาการเพื่อตรวจสุขภาพแก่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดจันทรสุข และวัดคลองหนึ่งแก้วนิมิต เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 โดยได้ทำการตรวจวิเคราะห์ผลเลือด และวิเคราะห์ความยืดหยุ่นของร่างกาย รวมถึงการให้ความรู้และแจกคู่มือในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นทางกายภาพบำบัดและเทคนิคการแพทย์