ภาควิชากายภาพบำบัด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการเข้าร่วมประกวด Service Learning “โครงการทำเก้าอี้สำหรับเด็กสมองพิการ” ณ อาคารยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 โดยมีนศก. ธนกฤต ตระกูลอัครธาดา และ นศก. ภูมิพัฒน์ พงษ์สุกรี ชั้นปีที่ 3 เป็นตัวแทนในการนำเสนอซึ่งได้รับคำชื่นชมในวาทะการนำเสนอจากคณะกรรมการ