ภาพบรรยากาศ การปิดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ จากมหาวิทยาลัย University of Santo Tomas (UST) ประเทศฟิลิปปินส์ ณ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

ภาพบรรยากาศ การปิดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ จากมหาวิทยาลัย University of Santo Tomas (UST) ประเทศฟิลิปปินส์ ณ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 27 มีนาคม 2567

Wrapping up an enriching chapter: Reflecting on growth, learning, and friendship as our UST interns bid goodbye to Thammasat University. Here’s to the memories and bonds that were made on this important journey.

Scroll to Top