ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ทนพ.ปราโมทย์ ศรีวาณิชรักษ์ และ ทนพญ.สุมณฑา โพธิ์สุวรรณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประกวดผลงานวิชาการประเภทโปสเตอร์ ชื่อเรื่อง “การประเมินประสิทธิภาพวัสดุควบคุมคุณภาพฮีโมโกลบิน

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ทนพ.ปราโมทย์ ศรีวาณิชรักษ์ และ ทนพญ.สุมณฑา โพธิ์สุวรรณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประกวดผลงานวิชาการประเภทโปสเตอร์ ชื่อเรื่อง “การประเมินประสิทธิภาพวัสดุควบคุมคุณภาพฮีโมโกลบิน ที่เตรียมขึ้นเอง กับ Commercial hemoglobin control สำหรับการตรวจวัดค่าฮีโมโกลบินจากเลือดปลายนิ้วด้วยเครื่องวัดความเข้มข้นฮีโมโกลบิน แบบพกพาในการคัดกรองผู้บริจาคโลหิต” จากงานประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับชาติครั้งที่ 30 ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม 2567

Scroll to Top