ขอเชิญนักเทคนิคการแพทย์สนใจเข้าร่วมโครงการทำงานวิจัยร่วมกับอาจารย์ MTTU

ขอเชิญนักเทคนิคการแพทย์สนใจเข้าร่วมโครงการทำงานวิจัยร่วมกับอาจารย์ MTTU

ค่าลงทะเบียน 8,000 บาท

กรณีที่ทำงานวิจัยสำเร็จตามเวลา (1ปี) จะได้รับรางวัล 2,000 บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบค่ะ

Scroll to Top