โครงการ Lunch chat นำทีมโดย รศ.ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ และผู้บริหารคณะฯ เข้าพบปะ พูดคุยกับ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

โครงการ Lunch chat นำทีมโดย รศ.ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ และผู้บริหารคณะฯ เข้าพบปะ พูดคุยกับ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ พร้อมกับได้ร่วมแลกเปลี่ยนกระบวนการทำงาน รับฟังความคิดเห็น และรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อการบริหารงานไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายของคณะฯ รวมทั้งรับฟังปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ณ ห้องประชุม 614 ชั้น 6 อาคารปิยชาติ มธ. ศูนย์รังสิต วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.30-13.00 น.

Scroll to Top