วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2567 ภาควิชากายภาพบำบัด จัดประชุมวิชาการประจำปี 2567 เรื่อง The three musketeers for comprehensive sensory motor function rehabilitation: locomotor therapy, perfetti method and neuropsychology บรรยายและปฏิบัติการ โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ภาริส วงศ์แพทย์ จาก โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2567 ภาควิชากายภาพบำบัด จัดประชุมวิชาการประจำปี 2567 เรื่อง The three musketeers for comprehensive sensory motor function rehabilitation: locomotor therapy, perfetti method and neuropsychology บรรยายและปฏิบัติการ โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ภาริส วงศ์แพทย์ จาก โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

9-10 May 2024 Department of Physical Therapy organized the 2024 annual academic conference on The three musketeers for comprehensive sensory motor function rehabilitation: locomotor therapy, perfetti method and neuropsychology, lectured by Assistant Professor Parit Wongpat, MD. from Samrong General Hospital

Scroll to Top