วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2024 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมโครงการ 2024 The 10th Joint Symposium of The Catholic University of Korea, Thammasat University (Thailand),

2nd-3rd May 2024 Faculty of Allied Health Sciences, Thammasat University participated in 2024 the 10th Joint Symposium of The Catholic University of Korea, Thammasat University (Thailand), National Defense Medical Center (Taiwan) “Research Collaboration for Next Generation Biomedicine” at Catholic University of Korea. This year we were warmly welcome participants from University of Santo Tomas, the republic of the Philippines to the symposium. There were 10 presenters from Faculty of Allied Health Sciences which were 5 lecturers from 5 sections (Department of Medical Technology, Department of Physical Therapy, Department of Radiological Technology, Department of Sports Science and Sports Development) and 5 graduate students from 5 curriculums (MMT. Medical Technology, MSc. Physical Therapy, MSc. Forensic Science, MSc. Biomedical Science, and PhD. Biomedical Science). All participants shared knowledge and experiences with international universities which will benefit to future academic and research.

#AHSInternationalAffairs#10thJointSymposium

วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2024 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมโครงการ 2024 The 10th Joint Symposium of The Catholic University of Korea, Thammasat University (Thailand), National Defense Medical Center (Taiwan) “Research Collaboration for Next Generation Biomedicine” ที่ Catholic University of Korea ซึ่งปีนี้ยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมจาก University of Santo Tomas, the republic of the Philippines เข้าร่วมโครงการ โดยมีผู้นำเสนอจากคณะสหเวชศาสตร์ ทั้งหมด 10 ท่าน ซึ่งเป็นอาจารย์จาก 5 หน่วยงาน (ภาควิชาเทคนิคการแพทย์, ภาควิชากายภาพบำบัด, ภาควิชารังสีเทคนิค, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา, และบัณฑิตศึกษา) และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 5 หลักสูตร (ป.โท เทคนิคการแพทย์, ป.โท กายภาพบำบัด, ป.โท นิติวิทยาศาสตร์, ป.โท ชีวเวชศาสตร์ และ ป.เอก ชีวเวชศาสตร์) ผู้เข้าร่วมทุกท่านได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานทางวิชาการและวิจัยต่อไป

Scroll to Top