วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ภาควิชากายภาพบำบัดได้รับเกียรติจาก คุณภูมิศาสตร์ รุจีรไพบูลย์ ผู้อำนวยการ 88SANDBOX และทีม ให้ความรู้ในการนำนวัตกรรมสู่การเป็นสตาร์ทอัพ แก่คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปี ที่ 2

🌟วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ภาควิชากายภาพบำบัดได้รับเกียรติจาก คุณภูมิศาสตร์ รุจีรไพบูลย์ ผู้อำนวยการ 88SANDBOX และทีม ให้ความรู้ในการนำนวัตกรรมสู่การเป็นสตาร์ทอัพ แก่คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปี ที่ 2 เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ธุรกิจเพื่อสุขภาพ🎊

On May 2, 2024, Department of Physical Therapy was honored by Mr. Poomisaht Rujirapaiboon, Director of 88SANDBOX, and team provided knowledge on bringing innovation to start-up for faculty, graduate students, and second-year physical therapy students as inspiration for turning research and innovation into health business.

Scroll to Top