คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายรัก สอาดไพร ที่ได้รับทุนสนับสนุนการแปลหรือตรวจแก้ภาษาบทความ จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 5

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายรัก สอาดไพร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา 🎉🎉 ที่ได้รับทุนสนับสนุนการแปลหรือตรวจแก้ภาษาบทความ จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 5 เรื่อง “Effect of Forward Trunk Lean Position with Pursed-lip Breathing on Pulmonary Ventilation and Heart Rate during Post-exercise Recovery in Obese Females”

ซึ่งได้รับการตีพิมพ์จากวารสาร Annals of Applied Sport Science ในฐานข้อมูล Scopus

Scroll to Top