โครงการ Lunch chat นำทีมโดย รศ.ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ และผู้บริหารคณะฯ เข้าพบปะ พูดคุยกับ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

วันนี้โครงการ Lunch chat นำทีมโดย รศ.ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ และผู้บริหารคณะฯ เข้าพบปะ พูดคุยกับ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ พร้อมกับได้ร่วมแลกเปลี่ยนกระบวนการทำงาน รับฟังความคิดเห็น และรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อการบริหารงานไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายของคณะฯ รวมทั้งรับฟังปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ณ ห้องประชุม 614 ชั้น 6 อาคารปิยชาติ มธ. ศูนย์รังสิต วันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 12.00-13.00 น.

Scroll to Top