สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพสำหรับบุคคลทั่วไป

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพสำหรับบุคคลทั่วไป โดยให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการลงฝึกทักษะในทางวิทยาศาสตร์การกีฬาในการส่งเสริมสุขภาพให้แก่บุคคลทั่วไปเพิ่มเติมนอกเหนือจากการฝึกปฏิบัติงานในรายวิชาภายใต้การดูแลของอาจารย์สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา ได้แก่ อาจารย์ ดร.ธวัชชัย พลอยแดง, อาจารย์ ดร.บรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล และ นายธนภัทร โทอุดทา นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชน เข้าใจถึงสมรรถภาพทางกายของตนเอง และได้รับคำแนะนำการออกกำลังกายที่ถูกต้องเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและการใช้ชีวิตประจำวัน

Scroll to Top