คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ทั้ง 4 ท่าน

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ทั้ง 4 ท่าน

1. ผศ.ดร.จรีภรณ์ เอกวัฒน์ชัย ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

ได้รับการแต่งตั้งให้ตำรงตำแหน่งทางวิชาการ

“รองศาสตราจารย์”

ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2566

2. อ.ดร.วรวีร์ นาคพนม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา

ได้รับการแต่งตั้งให้ตำรงตำแหน่งทางวิชาการ

“ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2566

3. อ.ดร.ปุญญาณัฐ นวลอ่อน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา

ได้รับการแต่งตั้งให้ตำรงตำแหน่งทางวิชาการ

“ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2566

4. อ.ดร.กฤษฎา ปาณะเสรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา

ได้รับการแต่งตั้งให้ตำรงตำแหน่งทางวิชาการ

“ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2566

Scroll to Top