คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ได้รับรางวัลสนับสนุนผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ได้รับรางวัลสนับสนุนผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2 ดังนี้

รศ.ดร.กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์ สังกัด ภาควิชากายภาพบำบัด
ผลงานเรื่อง “ระบบวิเคราะห์ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดจากสัญญาณอนาล๊อก: วิธีการแบบไม่ล่วงล้ำ (Pulse oximetry from analog signal: noninvasive method) ” เลขที่อนุสิทธิบัตร 23160 ออกให้ ณ วันที่ 12 ก.พ. 2567

รศ.ดร.รัชนีวรรณ อุ่นแพทย์ สังกัด บัณฑิตศึกษา
ผลงานเรื่อง “คู่ไพร์เมอร์และสภาวะที่ใช้สำหรับตรวจหาเชื้อเอ็นเทอโรแบคทีเรียซีอี้จากอาหารโดยเทคนิคมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์” เลขที่อนุสิทธิบัตร 22537 ออกให้ ณ วันที่ 25 ก.ย. 2566

Scroll to Top