คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์  ที่ได้รับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ จากเงินกองทุนวิจัยคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์  ที่ได้รับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ จากเงินกองทุนวิจัยคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบที่ 5 ดังนี้

1. รศ.ดร.กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์ ภาควิชากายภาพบำบัด นำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง “Cardiorespiratory performance in sarcopenia older Thai people: A matched case study” ณ เมือง London ประเทศ สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 9 – 26 ก.ค. 2567

2. ผศ.ดร.รุ่งทิพย์ ดวงแก้ว ภาควิชากายภาพบำบัด นำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง “Knowledge and attitude regarding age-related hyperkyphosis among physiotherapists : An online survey” ณ เมือง ฮ่องกง ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 20 – 24 มิ.ย. 2567

3. ผศ.ดร.หิรัญญา ศรีธาตุ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ นำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง “A spatial Analysis and Hotspot Identification of Homicide Report Cases in Thailand” ณ เมือง Tokyo ประเทศ ญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 18 – 26 พ.ค. 2567

Scroll to Top