คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หิรัญญา ศรีธาตุ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หิรัญญา ศรีธาตุ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ 🎉🎉

ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยเชิงนวัตกรรม จากกองทุนวิจัยคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 3 โครงการวิจัยเรื่อง “การออกแบบและพัฒนาตู้อบไอกาวอัจฉริยะแบบพกพาในการใช้ตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝง” งบประมาณไม่เกิน 100,000 บาท

Scroll to Top