คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการ Lunch chat โดยท่านคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ รศ.ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์ และผู้บริหารคณะฯ พบผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร บัณฑิตศึกษาคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการ Lunch chat โดยท่านคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ รศ.ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์ และผู้บริหารคณะฯ พบผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร บัณฑิตศึกษาคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมได้ร่วมแลกเปลี่ยนกระบวนการทำงาน รับฟังความคิดเห็น และรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อการบริหารงานไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายของคณะฯ รวมทั้งรับฟังปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ณ ห้องประชุม 623/1 ชั้น 6 อาคารปิยชาติ มธ.ศูนย์รังสิตห้องประชุม วันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 12.00-13.00 น.

Scroll to Top