คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 ประเภทการตีพิมพ์บทความวิจัย จำนวน 27 บทความ และประเภทการตีพิมพ์บทความวิชาการ 3 บทความ

คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์🎉🎉ที่ได้รับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 ประเภทการตีพิมพ์บทความวิจัย จำนวน 27 บทความ และประเภทการตีพิมพ์บทความวิชาการ 3 บทความ

Scroll to Top