โครงการ TU Futsal fiesta 2024 จัดโดยนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ชั้นปีที่ 3 เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567

โครงการ TU Futsal fiesta 2024เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ยิมเนเซียม 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา กำหนดจัดโครงการ TU Futsal fiesta 2024 โดยนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ชั้นปีที่ 3 ซึ่งเป็นหนึ่งในรายวิชา วฬ.362 การจัดการกิจกรรมและการแข่งขันทางกีฬาสำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา ทั้งนี้เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้เรียนรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมกีฬาและการแข่งขันกีฬา ในด้าน การวางแผน การดำเนินงาน และการประเมินผลกิจกรรม อันนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพในการเป็นบุคลากรทางการกีฬาที่มีประสิทธิภาพในภายภาคหน้าต่อไป

Scroll to Top