คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หิรัญญา ศรีธาตุ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ได้รับทุนสนับสนุนการแปลหรือตรวจแก้ภาษาบทความ จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 4

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หิรัญญา ศรีธาตุ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์🎉🎉 ได้รับทุนสนับสนุนการแปลหรือตรวจแก้ภาษาบทความ จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 4 เรื่อง “Design and Evaluation of Web-Based Information Systems for the Medical Laboratory” ซึ่งได้รับการตีพิมพ์จากวารสาร International journal of online and biomedical engineering ในฐานข้อมูล Scopus

Scroll to Top