คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ฌลณต เกษตร ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ที่ได้รับทุนอุดหนุนความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมในต่างประเทศ จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ฌลณต เกษตร ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ที่ได้รับทุนอุดหนุนความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมในต่างประเทศ จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 โดยไปเข้าร่วมกิจกรรมความร่วมมือดำเนินงานทางด้านงานวิจัย ณ Department of Immunodermatology at Chang Gung Memorial Hospital in Taipei, Taiwan ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2567งบประมาณ 60,000 บาท

Scroll to Top