วันที่ 26 มีนาคม 2567 ภาควิชากายภาพบำบัด จัดโครงการกายภาพบำบัดสำหรับประชาชนเรื่อง “เข่าเสื่อมเรื่องที่คุณอย่าเสี่ยง” โดยวิทยากร ผศ.ดร. สิริลักษณ์ กาญจโนมัย

วันที่ 26 มีนาคม 2567 ภาควิชากายภาพบำบัด จัดโครงการกายภาพบำบัดสำหรับประชาชนเรื่อง “เข่าเสื่อมเรื่องที่คุณอย่าเสี่ยง” โดยวิทยากร ผศ.ดร. สิริลักษณ์ กาญจโนมัย

On March 26, 2024, Department of Physical Therapy organized a course on physical therapy for active aging. The topic focused on exercises to prevent knee osteoarthritis presented by Assistant Professor Dr. .Siriluck Kanchanomai

Scroll to Top