คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่ได้รับรางวัล Active Learning ประจำปี 2566

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่ได้รับรางวัล Active Learning ประจำปี 2566 

  • รศ.ดร.พินัยลัค ตันติลีปิกร เอิร์ด จากรายวิชา กภ.211 การนวดเพิ่อการรักษาและการพันผ้ายืด
  • รศ.ดร.นพพล ประโมทยกุล จากรายวิชา กภ.212 การฝึกกิจวัตรประจำวัน กายอุปกรณ์และแขนขาเทียม
  • รศ.ดร.สมชาติ แตรตุลาการ และผศ.ดร.เอนก ภู่ทอง จากรายวิชา ทน.492 เทคนิคการแพทย์ชุมชน
Scroll to Top