รศ.ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมแสดงความยินดี กับ รศ.พญ.อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เนื่องในวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 19 มีนาคม 2567

Scroll to Top