คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชวนพิศ บุญเกิด ภาควิชากายภาพบำบัด ได้รับทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ และสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมในต่างประเทศ จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567

  • คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชวนพิศ บุญเกิด ภาควิชากายภาพบำบัด ได้รับทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ และสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมในต่างประเทศ จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 3) เรื่อง “Comparing of lower limbs kinematics between 3D motion analysis and Inertial measurement unit during countermovement jump in healthy adults” ในงานประชุม “The International Society of Electrophysiology & Kinesiology XXIV” ณ เมือง Nagoya ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 26-29 มิถุนายน 2567
Scroll to Top