คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.สายรัก สอาดไพร (หัวหน้าโครงการ) สังกัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.สายรัก สอาดไพร (หัวหน้าโครงการ) สังกัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา และผู้ร่วมวิจัย ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ, ผศ.ดร.ศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์และ อาจารย์ ดร.นายแพทย์วิชัย ทรัพย์ทวีวศิน, นักวิทยาศาสตร์การกีฬา วินิธา ผึ้งถนอม สังกัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬาที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้แผนงานยกระดับนักประดิษฐ์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน Innovation to Business (I-2B) ประจำปีงบประมาณ 2567 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่อง “การพัฒนาระบบเซนเซอร์ตรวจวัดการเคลื่อนไหวสำหรับผู้ใช้วีลแชร์” งบประมาณรวม 492,000 บาทขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ

Scroll to Top