วันที่ 19 มีนาคม 2567 ภาควิชากายภาพบำบัด จัดโครงการกายภาพบำบัดสำหรับประชาชน

วันที่ 19 มีนาคม 2567 ภาควิชากายภาพบำบัด จัดโครงการกายภาพบำบัดสำหรับประชาชนเรื่อง การออกกำลังกายเพื่อปรับท่าทาง: แก้ไขกระดูกสันหลังค่อม กระดูกสันหลังคด โดยวิทยากร ผศ.ดร. รุ่งทิพย์ ดวงแก้วOn March 19, 2024, Department of Physical Therapy organized a course on physical therapy for active aging. The topic focused on exercises to improve posture, specifically correcting a hunched spine and scoliosis, presented by Assistant Professor Dr. Roongtip Duangkaew.

Scroll to Top