หน่วยวิจัยด้านสุขภาพ สมรรถภาพทางกาย การเคลื่อนไหว และคุณภาพชีวิต เพื่อสังคมอายุยืนแห่ง

หน่วยวิจัยด้านสุขภาพ สมรรถภาพทางกาย การเคลื่อนไหว และคุณภาพชีวิต เพื่อสังคมอายุยืนแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Thammasat University Research Unit in health, physical performance, movement, and quality of life for longevity society

หัวหน้าหน่วยวิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ไพลวรรณ  สัทธานนท์      สังกัด ภาควิชากายภาพบำบัด    

สมาชิกหน่วยวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์  อภิบาลทวีสกุล สังกัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและ การพัฒนากีฬา

พันธกิจของหน่วยวิจัย

– พัฒนาองค์ความรู้แบบองค์รวมในสังคมอายุยืน ด้านการเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพร่างกาย ทั้งโครงสร้างร่างกาย กล้ามเนื้อ สมรรถภาพร่างกาย การทรงตัว การรู้คิด ตลอดจนความสามารถในการเคลื่อนไหว และคุณภาพชีวิต

– ศึกษาและพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพสังคมอายุยืน ทั้งการออกกำลังกาย กิจกรรม หรือกีฬา ตลอดจนปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น โภชนาการ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

– พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพที่สำคัญตั้งแต่วัยทำงานจนเข้าวัยผู้อายุ ได้แก่ 1) ปัญหาการล้ม (Falls) 2) ภาวะสมองเสื่อม (Dementia) 3) ภาวะข้อเสื่อม (Arthritis) และ 4) กลุ่มโรคเรื้อรัง (Non- 

Communicable Disease) ได้แก่ การพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือการตรวจประเมิน และ/หรือ เทคโนโลยีการให้ความรู้ และ/หรือ การให้บริการที่ครอบคลุมทั้งการประเมินและส่งเสริมสมรรถภาพร่างกาย เพื่อสังคมอายุยืน เพื่อเป็นต้นแบบและต่อยอดไปยังชุมชนต่อไปวัตถุประสงค์ของหน่วยวิจัย

– เพื่อผลิตและเผยแพร่งานวิจัย ตามพันธกิจของหน่วยวิจัย ในระดับนานาชาติ

– เพื่อพัฒนานวัตกรรม (สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี และบริการ) เพื่อตอบสนองสังคมอายุยืน

– เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยระหว่างหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชม หรือระดับนานาชาติ

ผลงานตีพิมพ์

1. Design Development and Testing of Chair Accessory for Lower Limb Exercising for the Elderly

2. Importance of lower Extremity Muscle Performance and Knee Proprioception During First 60 Degrees of Knee Flexion at Three Months After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction

3. The Potential for Effect of a Six-Week Training Program for Gait Aid Use in Older People with Dementia with Unsteadiness of Gait: A Pilot Study

Scroll to Top