หน่วยวิจัยด้านกายภาพบำบัดทางระบบหายใจ หัวใจ และหลอดเลือดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Thammasat University Research Unit in Physical therapy in respiratory and cardiovascular

Systems

หัวหน้าหน่วยวิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.กรอนงค์  ยืนยงชัยวัฒน์    สังกัด ภาควิชากายภาพบำบัด

สมาชิกหน่วยวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ  จารุสุสินธ์     สังกัด ภาควิชากายภาพบำบัด

                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียาภรณ์  สองศร        สังกัด ภาควิชากายภาพบำบัด

พันธกิจของหน่วยวิจัย

– สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านเกี่ยวกับกายภาพบำบัดทางระบบหายใจ หัวใจและหลอดเลือด

วัตถุประสงค์ของหน่วยวิจัย

– เผยแพร่ผลงานทางด้านการวิจัยเกี่ยวกับกายภาพบำบัด โดยเน้นทางด้านเกี่ยวกับระบบหายใจหัวใจและหลอดเลือด

– สร้างผลงานทางนวัตกรรมเกี่ยวกับกายภาพบำบัด โดยเน้นทางด้านเกี่ยวกับระบบหายใจหัวใจและหลอดเลือด

– เผยแพร่ผลงานทางนวัตกรรมเกี่ยวกับกายภาพบำบัด โดยเน้นทางด้านเกี่ยวกับระบบหายใจ หัวใจและหลอดเลือด

 – สร้างความร่วมมือกับองค์กรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในด้านความร่วมมือผลิตผลงานทางด้าน

กายภาพบำบัด

– ผลิตบัณฑิต/นักศึกษาในงานด้านการวิจัยและนวัตกรรมทางด้านกายภาพบำบัด

ผลงานตีพิมพ์

1. Duration of hemodialysis associated with cardio-respiratory dysfunction and breathlessness: a multicenter study

2. Sarcopenia in open heart surgery patients: A cohort study

3. Prevalence and incidence of sarcopenia and low physical activity among community-dwelling  older Thai people: a preliminary prospective cohort study 2-year follow-up

4. Prevalence and Impact of Sarcopenia in Heart Failure: A Cross-Sectional Study

5. Type 2 Diabetes Mellitus Related to Decreased Peripheral and Respiratory Muscle Strength in Sarcopenic Thai Elderly

Scroll to Top