วันที่ 7 มีนาคม 2567ภาควิชากายภาพบำบัด จัดโครงการศึกษาดูงานที่ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสวางคนิวาส สภากาชาดไทย สำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 2

  • วันที่ 7 มีนาคม 2567 ภาควิชากายภาพบำบัดจัดโครงการศึกษาดูงานที่ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสวางคนิวาส สภากาชาดไทยสำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 2โดยได้รับเกียรติจาก กภ.จิตติมา เจริญลิ้มประเสริฐนักกายภาพบำบัด ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสวางคนิวาส สภากาชาดไทย เป็นวิทยากร ในครั้งนี้มาถ่ายทอด การดูแลรักษาผู้ป่วยที่บาดเจ็บไขสันหลัง (Spinal cord injuries ) และมีประสบการณ์การสอนทักษะการใช้เก้าอี้ล้อเข็น สำหรับผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังซึ่งเป็นทักษะสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยมีความสามารถในการเคลื่อนไหวและสามารถร่วมกับการทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ รวมถึงลดความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นและสามารถพึ่งพาตัวเองได้ภาควิชากายภาพบำบัดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักศึกษากายภาพบำบัดทุกๆ คน จะได้ความรู้ ความเข้าใจในการฝึกผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง และนำเอาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการฝึกประสบการณ์ทางคลินิกต่อไปทางภาควิชากายภาพบำบัดขอขอบพระคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้
Scroll to Top