คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยินดีต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก University of Santo Tomas and Trinity University of Asia, Republic of Philippines เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ปี 2567 ที่ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ โดยนักศึกษาเทคนิคการแพทย์จาก University of Santo Tomas

Faculty of Allied Health Sciences, Thammasat University is very pleased to welcome professors and students from University of Santo Tomas and Trinity University of Asia, Republic of Philippines to inbound exchange program 2024 at Department of Medical Technology.Medical Technology students from University of Santo Tomas have participating in the program from 1st-28th March 2024.Medical Technology students from Trinity University of Asia have participating in the program from 1st-22nd March 2024.

#exchangestudent#AHSInternationalAffairs

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยินดีต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก University of Santo Tomas and Trinity University of Asia, Republic of Philippines เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ปี 2567 ที่ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ โดยนักศึกษาเทคนิคการแพทย์จาก University of Santo Tomas เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ 1-28 มีนาคม 2567นักศึกษาเทคนิคการแพทย์จาก Trinity University of Asia เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ 1-22 มีนาคม 2567

Scroll to Top