วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ รศ.ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วม พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการ และการพัฒนากีฬาเรือใบ ระหว่าง สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย กับ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ รศ.ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารทั้งสองหน่วยงาน เข้าร่วม พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการ และการพัฒนากีฬาเรือใบ ระหว่าง สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพ และองค์ความรู้เกี่ยวกับกีฬาเรือใบ ให้มีความก้าวหน้าต่อไป ณ ห้องอาหารนายทหารสัญญาบัตร อาคารราชนาวิกสภา กรุงเทพมหานคร

Scroll to Top