คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรพงษ์ ทะนงศักดิ์ศรีกุล สังกัด บัณฑิตศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ“รองศาสตราจารย์

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรพงษ์ ทะนงศักดิ์ศรีกุล สังกัด บัณฑิตศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ“รองศาสตราจารย์”ในสาขาวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2566ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

Scroll to Top