วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ทางคณะสหเวชศาสตร์ได้ทำการเปิดห้อง SS Co-Creating Space สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา ห้อง 124 ชั้น 1 อาคารเรียน รวมสังคมศาสตร์ SC3 และเปิดป้าย Co-Working space คณะสหเวชสาสตร์ ชั้น 9 อาคารปิยชาติ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ทางคณะสหเวชศาสตร์ได้ทำการเปิดห้อง SS Co-Creating Space สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา ห้อง 124 ชั้น 1 อาคารเรียน รวมสังคมศาสตร์ SC3 และเปิดป้าย Co-Working space คณะสหเวชสาสตร์ ชั้น 9 อาคารปิยชาติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ครบรอบ 28 ปี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์ คณบดี และทีมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้มีเกียรติทุกท่าน เข้าร่วมในพิธีและร่วมแสดงความยินดี

Scroll to Top