คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์รัฐพงษ์ นันตาแพร่ สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย นางสาวกชพร สมประสงค์ และอาจารย์โสวิชญา หัวคำ (ผู้ร่วมวิจัย)สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยเชิงนวัตกรรม

  • คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
  • 1. อาจารย์รัฐพงษ์ นันตาแพร่ สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนอุดหนุนการทำวิจัย สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ จากกองทุนวิจัยคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2 งบประมาณไม่เกิน 200,000 บาท
  • 2. นางสาวกชพร สมประสงค์ และอาจารย์โสวิชญา หัวคำ (ผู้ร่วมวิจัย)สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยเชิงนวัตกรรม จากกองทุนวิจัยคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2 งบประมาณไม่เกิน 100,000 บาทขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ
Scroll to Top