คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ นางพัตราภรณ์ สุระเสียง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัด งานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นเป็นระดับ ชำนาญการ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ) ยินดีด้วยค่ะ

  • คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ นางพัตราภรณ์ สุระเสียง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัด งานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นเป็นระดับ ชำนาญการ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ) ยินดีด้วยค่ะ
Scroll to Top