วันนี้ (10 ตุลาคม 2566) เวลา 13.00 น. นางสาวพณิชา ศรีภิรมย์ และนางสาวศศิกานต์ ธีรเมธาพงศ์ นักศึกษากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 2 เข้ารับทุนการศึกษาแก่นักศึกษากายภาพบำบัดที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จากบริษัทโอสถสภาจำกัด มหาชน

  • วันนี้ (10 ตุลาคม 2566) เวลา 13.00 น. นางสาวพณิชา ศรีภิรมย์ และนางสาวศศิกานต์ ธีรเมธาพงศ์ นักศึกษากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 2 เข้ารับทุนการศึกษาแก่นักศึกษากายภาพบำบัดที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จากบริษัทโอสถสภาจำกัด มหาชน และมูลนิธิโอสถสภา ณ โถงชั้น 1 อาคาร 5 โดยได้รับเกียรติจากคุณกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิโสถสภา เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาครั้งนี้ ภาควิชากายภาพบำบัดขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งท่ได่เล็งเห็นความสำคัญของบทบาทวิชาชีพกายภาพบำบัด และสนับสนุนทุนการศึกษาในครั้งนี้
Scroll to Top