คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ได้รับรางวัลสนับสนุนผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 ดังนี้

  • คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ได้รับรางวัลสนับสนุนผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 ดังนี้
  • 1. รองศาสตราจารย์ ดร.เกษรา รักษ์พงษ์สิริ สังกัด ภาควิชากายภาพบำบัดผลงานเรื่อง “พัดลมเย็นละอองน้ำเทคโนโลยีม่านความชื้นปลอดเชื้อรา”เลขที่อนุสิทธิบัตร 20724 ออกให้ ณ วันที่ 12 มกราคม 2566
  • 2. รองศาสตราจารย์ ดร.กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์ สังกัด ภาควิชากายภาพบำบัด- ผลงานเรื่อง “อุปกรณ์ประเมินความสามารถในการทำกิจกรรมด้วยการวัดระยะทางการเดิน 6 นาที” เลขที่อนุสิทธิบัตร 22534 ออกให้ ณ วันที่ 25 กันยายน 2566 – ผลงานเรื่อง “ระบบการฝึกหายใจแบบช้า-ลึก” เลขที่อนุสิทธิบัตร 22536 ออกให้ ณ วันที่ 25 กันยายน 2566
  • 3. รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ อุ่นแพทย์ สังกัด บัณฑิตศึกษาผลงานเรื่อง “เปปไทด์ต้านจุลชีพที่มีลักษณะเป็นเกลียวอัลฟาสายสั้น”เลขที่อนุสิทธิบัตร 21338 ออกให้ ณ วันที่ 5 เมษายน 2566
  • 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทณี เครือขอน สังกัด ภาควิชากายภาพบำบัดผลงานเรื่อง “เครื่องวัดความผิดปกติของฝ่าเท้า”เลขที่อนุสิทธิบัตร 21586 ออกให้ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2566ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ
Scroll to Top