คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ อุ่นแพทย์ สังกัด บัณฑิตศึกษา ที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทอนุสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์ ชื่อสิ่งประดิษฐ์

  • คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ อุ่นแพทย์ สังกัด บัณฑิตศึกษา ที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทอนุสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์ ชื่อสิ่งประดิษฐ์ “คู่ไพร์เมอร์และสภาวะที่ใช้สำหรับตรวจหาเชื้อเอ็นเทอโแบคทีเรียซีอี้จากอาหารโดยเทคนิคมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์” เลขที่อนุสิทธิบัตร 22537 ออกให้ ณ วันที่ 25 กันยายน 2566ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ
Scroll to Top