ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4ได้รับเหรียญเงิน ในประกวดนวัตกรรม “Digital incentive spirometer device” ในเวที “Seoul International Invention Fair 2023” (SIIF 2023)

  • ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4 ได้แก่นศก. ลักษณาพร มหาวงศ์นศก. ณัฐภูมินทร์ เรืองเพ็ชรนศก. กรรณิการ์ แจ้งอุบลนศก. เจ้าพระยา เณรมณีโดยมีที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์ที่ได้รับเหรียญเงิน ในประกวดนวัตกรรม “Digital incentive spirometer device” ในเวที “Seoul International Invention Fair 2023” (SIIF 2023) ระหว่างวันที่ 1 – 4 พฤศจิกายน 2566 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี🇰🇷
  • Congratulations to the 4th year physical therapy students including:Laksanaporn MahawongNatthaphumin RueangphetKannika Chaeng UbonChaophraya Novena Maniwith a consultant Associate Professor Dr. Kornanong Yuenyongchaiwat received a silver medal in the innovation contest “Digital incentive spirometer device” at the stage of “Seoul International Invention Fair 2023” (SIIF 2023) between 1 – 4 November 2023 in Seoul, Republic of Korea🇰🇷
Scroll to Top